Obecné studijní předpoklady

Sponzor testu

Vyzkoušejte si test Obecné studijní předpoklady z Národních srovnávacích zkoušek. Tento test je oproti standardnímu testu, s nímž se v NSZ setkáte, zkrácený, ale o vašich šancích leccos napoví.

A. Verbální oddíl

V následující větě je jedno nebo dvě prázdná místa, která značí, že ve větě bylo něco vynecháno. Za větou najdete pět dvojic slov. Vyberte dvojici slov, která se nejlépe hodí do příslušné věty jako celku.

1.

Orchestr Pařížské konzervatoře, který je sestavován ze zálohy více než 500 instrumentalistů v mezinárodním obsazení, pořádá v _____ oslav 200 let _____ Pařížské konzervatoře turné po středoevropských metropolích.

duchu - existence
průběhu - výročí
důsledku - činnosti
době - vzniku
rámci - trvání


Následující úloha má v zadání dvojici slov, za kterou následuje pět dvojic slov. Z těchto pěti možností vyberte dvojici, která nejlépe odpovídá vztahu mezi dvojicí v zadání.

2.

UČENÍ : VZDĚLÁNÍ

výzkum : výsledek
pátrání : vrah
hoření : požár
léčba : zdraví
setba : sklizeň


Za souvislým textem následuje úloha sestavená na základě jeho obsahu. Přečtěte si text a pak vyberte nejvhodnější odpověď na danou otázku. Úlohu řešte pouze na základě toho, co se v textu píše nebo co z textu vyplývá.

Text k úloze 3

Nová Guinea je v antropologických kruzích pověstná svými kargo kulty. To jsou hnutí inspirovaná náhlou invazí zázračných konzumních produktů a techniky ze společností prvního světa, jejichž cílem je získat k tomuto kargu (z anglického cargo – zboží) rovněž přístup. Vycházejí z hypotézy, že kargo je původu nadpřirozeného a je možno ho ze spirituálního světa vymámit rituálními úkony, stejnými, jaké zjevně provozují ti šťastlivci, kteří si již přístup ke kargu zjednali. Často citovaným příkladem jsou imitace letišť uprostřed pralesa, na jejichž okraji sedí domorodci v improvizované kontrolní věži s půlkami kokosových ořechů coby rádiovými sluchátky na uších a očekávají přistávající letadla, plná karga.

z časopisu Vesmír, 5/2000

3.

Které z následujících tvrzení vyplývá z textu?

Domorodci na Nové Guineji budují napodobeniny letišť.
Pokud se budeme držet zavedených rituálů, kargo se určitě dostaví.
Kargo je původu nadpřirozeného.
Každé letiště má kontrolní věž.
Smyslem života je získat kargo.


Následující úloha obsahuje slovo, za kterým je uvedeno pět možností. K danému slovu vyberte to, které se nejvíce blíží k jeho opačnému významu. Pozor, v úloze může jít o odlišení velmi jemných rozdílů.

4.

LYSÝ

porostlý
chlupatý
osázený
holý
vousatý


B. Analytický oddíl

Každá úloha nebo skupina úloh je založena na textu nebo souboru podmínek. Před vlastním řešením si přečtěte pečlivě zadání. Rozlišujte, které podmínky se týkají celé série úloh a které podmínky jsou uvedeny pouze pro jednu jedinou úlohu. Jsou-li úlohy založené na textu, vycházejte pouze z informací, které jsou v tomto textu obsažené. U některých úloh bude užitečné, když si pomůžete hrubým náčrtkem. Ke každé otázce vyberte tu nejlepší z nabízených odpovědí. Pouze jedna odpověď je správná.

Text k úlohám 5 a 6

Na prvních čtyřech místech soutěže Miss World se umístily černoška, běloška, asiatka a mulatka. Každou z nich sponzorovala jedna z firem Coca-Cola, Shell, IBM, Koh-i-noor (každá firma sponzoruje právě jednu dívku). Jména finalistek jsou Kim, Pam, Liz a Mel.

  • Dívka sponzorovaná firmou IBM nebyla první ani druhá.
  • První byla mulatka.
  • Pam skončila druhá.
  • Černoška se jmenuje Mel.
  • Asiatka, sponzorovaná firmou Shell, skončila čtvrtá.
  • Dívka sponzorovaná firmou Koh-i-noor se jmenuje Liz.

5.

První cenu získala:

Pam
Mel
Kim
Dívka sponzorovaná firmou Coca-Cola
Dívka sponzorovaná firmou Koh-i-noor


6.

Který z následujících seznamů uvádí (nikoliv nutně všechny) dívky správně seřazené podle jejich umístění od nejlepší po nejhorší?

  • I. Liz; černoška; dívka sponzorovaná firmou Coca-Cola
  • II. běloška; dívka sponzorovaná firmou IBM; Mel
  • III. dívka sponzorovaná firmou Coca-Cola; černoška; Kim

jen I
jen II
jen III
jen I a III
jen II a III


7.

Ztrátu nebo odcizení vysoce nebezpečných látek je vlastník povinen bezodkladně ohlásit nejbližšímu útvaru Policie České republiky a ministerstvu. Současně je povinen sdělit všechny údaje, které je nezbytné znát pro případ úniku vysoce nebezpečných látek do okolního prostředí.

Které z následujících tvrzení nevyplývá z textu?

Odcizení vysoce nebezpečných látek se musí nahlásit jak útvaru Policie České republiky, tak i ministerstvu.
Vlastník vysoce nebezpečných látek musí znát údaje nezbytné pro případ jejich úniku.
Na ministerstvu se nahlašují případy odcizení vysoce nebezpečných látek.
Vlastník, který odcizí vysoce nebezpečné látky, je povinen toto ohlásit na nejbližším útvaru Policie České Republiky a na ministerstvu.
Vysoce nebezpečné látky mohou uniknout do okolního prostředí.


C. Kvantitativní oddíl

U ostré zkoušky není dovoleno používat kalkulačky!

Není-li uvedeno jinak, jsou všechna použitá čísla reálná.

V úlohách 8 a 9 porovnejte výrazy ve sloupcích A a B a zvolte odpověď
A pokud výraz ve sloupci A je větší
B pokud výraz ve sloupci B je větší
C pokud jsou si výrazy rovny
D pokud vztah mezi výrazy nelze podle zadání jednoznačně určit.

Informace týkající se jednoho nebo obou výrazů jsou uvedeny vždy nad oběma výrazy.


8.

Operace @ je definována takto: a@ = (a – 4)(a + 4)

Sloupec ASloupec B
5@10
A    B    C    D

9.

|x| = 6, x < 5

Sloupec ASloupec B
x0
A    B    C    D

V každé z úloh 10 a 11 zvolte z odpo­vědí A, B, C, D, nebo E tu, kterou považujete za správnou.

10.

Operace $ je definována takto: a $ b = a(1 – b).

Jestliže –2 $ b je rovno –6, pak b je rovno:

–6
–3
–2
2
4


11.

Jaká je velikost ostrého úhlu, který svírají ručičky hodinek ve 14 hodin?

30 stupňů
60 stupňů
65 stupňů
90 stupňů
Žádná z možností (A) až (D) není správná.


D. Oddíl kritického myšlení

Přečtěte si následující text a vyřešte úlohu, která po něm následuje.

12.

Sklenička vína nezaškodí... Kolikrát už tu větu pronesly mnohé lékařské kapacity. Je to skutečně pravda? Zdá se, že u těhotných žen nikoli...

Ty by se podle studie amerických vědců měly vyvarovat pití alkoholu alespoň částečně. Pouhých několik alkoholických nápojů týdně může totiž výrazně snížit inteligenci jejich ještě nenarozeného dítěte.

Odborníci sice již dlouho vědí, že časté pití alkoholu nastávající maminkou snižuje inteligenci dosud nenarozeného dítěte. Nebylo však jasné, jak a jestli se projeví také občasné popíjení. Vědecký tým se proto zaměřil na 636 dětí, které se narodily v období let 1983 až 1986, a na jejich matky, jež během těhotenství konzumovaly dva až šest drinků týdně. A jak prokázala studie, desetiletí synové těchto maminek mají výrazně nižší IQ než jejich vrstevníci. Test zároveň prozradil, že ničivější účinek má alkohol u afroameričanů, zatímco na kavkazské rasy působí méně devastačně. Podle vědců je to zřejmě podmíněno geneticky.

Která z následujících vět z uvedeného textu není v souladu s jeho celkovým významem?

Je to skutečně pravda? Zdá se, že u těhotných žen nikoli...
Odborníci sice již dlouho vědí, že časté pití alkoholu nastávající maminkou snižuje inteligenci dosud nenarozeného dítěte.
Pouhých několik alkoholických nápojů týdně může totiž výrazně snížit inteligenci jejich ještě nenarozeného dítěte.
Test zároveň prozradil, že ničivější účinek má alkohol u afroameričanů.
Ty by se podle studie amerických vědců měly vyvarovat pití alkoholu alespoň částečně.
Vědecký tým se proto zaměřil na 636 dětí a na jejich matky, jež během těhotenství konzumovaly dva až šest drinků týdně.


E. Oddíl abstraktního uvažování

13.

Jak lze vyjádřit následující rovnici, pokud víme, že písmena K1, K2 a K3 označují množství knih ve třech knihovnách?

(K1 + K2 + K3) / 3 = 12620

Každá z knihoven vlastní 12 600 knih.
Počet knih v každé knihovně je třetina ze 12 600.
V knihovnách se vypůjčilo během tří let 12 600 knih.
Součet knih ve všech třech knihovnách je 12 600.
V knihovnách přibylo za 3 roky 12 600 knih.
Průměrný počet knih v v každé knihovně je 12 600.


Plnou verzi testu OSP NSZ najdete na www.scio.cz/nsz


[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.