Test Sociologie

Sponzor testu

Ukázka z testu patří do části sociální jevy, sociokulturní regulativy a sociální deviace.

1. "Funkční autonomie" je pravidlo
T. Parsonse
G. W. Allporta
C. W. Millse
É. Durkheima


2. Normu můžeme charakterizovat jako
výsledek chování jedince
různost chování většího množství lidí
hodnocení chování ze strany společnosti
nezávazné pravidlo, které jedinec většinou nerespektuje


3. U normy můžeme rozlišit roli toho, který normu ukládá, a toho, komu je určena. Jedná se o role
konzultant - konzultát
adresant - adresát
normovač - normovaný
iniciátor - akceptující


4. Normy, které jsou úzce spojeny s hodnotami; posuzování žádoucího, vhodného/nevhodného chování, označujeme
právo
idea
morálka
kulturní vzorec


5. Označ pojmem systém institucí, norem, hodnot a chování, který je charakteristický pro určitou kulturu:
kulturní vzorec
kulturní vzorek
kulturní systém
kulturní funkce


6. Systém institucí, norem, hodnot a chování charakteristický pro určitou kulturu si jedinec osvojuje
při narození
socializaci
v období dospělosti
ve škole


7. Označ kodifikovanou normu:
mrav
zákon
zvyk
hodnota


8. Nedodržení normy může být postihnuto
socializací
simulací
sekularizací
sankcí


9. Sociální kontrola zjišťuje deviace od standardů společenského soužití a směřuje k jejich odstranění. Děje se tak prostřednictvím
norem
odměn
trestů
sankcí


10. Sankce je reakce společnosti na chování. Společnost toto chování sankcí
odměňuje - pokud je v souladu s normou
odměňuje nebo trestá
trestá - pokud je v rozporu s normou


11. Postupy vedené k posílení normy, které jsou motivovány odměnami, se nazývají sankce
plusové
negativní
pozitivní
minusové


12. Opakem sankce, která vede k posílení normy, je sankce
negativní
pozitivní
neformální
formální


13. Vyber příklad negativní verbální sankce
pokuta
fyziký test
pohana


Zdroj ukázky testu k přijímacím zkouškám na studium sociologie a další společenskovědních oborů je z učebnice:
Sociologie – Jak se dostat na vysokou, Mgr. Lenka Hlavicová, nakladatel AMOS


[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.