Ukázka testu z matematický metod v ekonomii

Sponzor testu

Vyzkoušejte si prijímací zkoušky z matematematických metod do navazujícího magisterského studia na Fakultu ekonomicko-správní na Univerzitě v Pardubicích.

Za každou otázkou naleznte v závorkách čísla 1 a 2. Po kliknutí na tato čísla se Vám zobrazí vzdělávací pomůcka se nezbytnými vzorci a tabulkami (1, 2).1. Součin matic A . B: (1, 2) [6 bodů]

je matice typu 2 x 4
je matice typu 4 x 2
je matice typu 2 x 2
neexistuje


2. Souřadnice vektoru u v bázi (1,0,0), (0,1,0), (0,0,1) jsou (2, 1, 5). Jaké jsou souřadnice téhož vektoru v bázi (1,1,0), (0,1,1), (1,0,1)? (1, 2) [9 bodů]

(–1, 2, 3)
(–3, 1, 4)
(–7, 0, 4)
(2, –4, 2)


3. Soustava lineárních rovnic: (1, 2) [10 bodů]

nemá žádné řešení
má právě jedno řešení
má nekonečně mnoho řešení, která lze vyjádřit pomocí jednoho parametru
má nekonečně mnoho řešení, která lze vyjádřit pomocí dvou parametrů


4. Součet všech prvků matice X, která je řešením maticové rovnice je roven: (1, 2) [10 bodů]

2
4
6
8


5. Jaká je pravděpodobnost, že v rodině se třemi dětmi mají dva syny, jestli pravděpodobnost narození dítěte mužského pohlaví je 0,515? (1, 2) [7 bodů]

0,114084
0,363423
0,385902
0,136591


6. Pro nezávislé náhodné veličiny X a Y platí, že D(X) = 4 a D(Y) = 1. Jaký je rozptyl náhodné veličiny Z = 2X - 3Y ? (1, 2) [7 bodů]

5
7
11
25


7. Vyberte správnou odpověď o možných hodnotách korelačního koeficientu: (1, 2) [8 bodů]

ρ >= 0
ρ Є R
|ρ| < 1
|ρ| <= 1


8. Spojitá náhodná veličina má danou hustotu pravděpodobnosti. Konstanta K se poté rovná (1, 2) [8 bodů]

3/8
3/16
1
1/2


9. U pěti nově přijatých pracovníků firmy jsme zjistili tyto údaje o jejich praxi v rocích: 4, 10, 6, 8, 12. Jakou hodnotu má variační koeficient (v %) počtu roků jejích praxe? (Zaokrouhlete na dvě desetinná místa.) (1, 2) [8 bodů]

35,36
5
2,82
8


10. Který z uvedených testů nevyužívá pořadí naměřených dat? (1, 2) [7 bodů]

Wilcoxonův jednovýběrový test
test významnosti pro koeficient korelace
test Spearmanova korelačního koeficientu
Wilcoxonův dvouvýběrový test


11. Náhodná veličina X má v základním souboru normální rozdělení pravděpodobnosti s parametry µ = 2500 a s σ2 = 1600. Jaké rozdělení bude mít výběrový průměr z údajů, zjištěných ve výběrovém souboru o rozsahu n = 100? (1, 2) [10 bodů]

Wilcoxonův jednovýběrový test
test významnosti pro koeficient korelace
test Spearmanova korelačního koeficientu
Wilcoxonův dvouvýběrový test


12. Sledováním 25 náhodně vybraných zákazníků bylo zjištěno, že průměrná doba čekání u pokladny je 85 sec. se známou směrodatnou odchylkou 7 sec. V jakých mezích lze s pravděpodobností 0,95 očekávat průměrnou dobu čekání u pokladny? (Zaokrouhlete na dvě desetinná místa.) Lze očekávat normální rozdělení měřených dat. (1, 2) [10 bodů]

<82,12; 87,74>
<83,00; 87,00>
<82,26; 87,74>
<82,51; 87,49>


[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.