Univerzita Pardubice
Fakulta ekonomicko-správní

Sponzor testu

Vyzkoušejte si prijímací zkoušky z ekonomie do navazujícího magisterského studia na Fakultu ekonomicko-správní na Univerzitě v Pardubicích.

Každá otázka je ohodnocena 2,5 body.

1. Náklady obětované příležitosti na konkávní hranici výrobních možností nemohou být:

menší než celkové množství statku, jehož se vzdáváme ve prospěch jiného statku
větší než celkové množství statku, jehož se vzdáváme ve prospěch jiného statku
stejné jako celkové množství statku, jehož se vzdáváme ve prospěch jiného statku
rostoucí při pohybu shora dolů po hranici produkčních možností

2. Je-li křivka individuální poptávky horizontální (vodorovná), potom je koeficient důchodové elasticity poptávky (EID) roven:

nekonečnu
jedné
nule
nelze určit

3. Bude-li se spotřebitel pohybovat po jedné indiferenční křivce shora dolů, pak jeho užitek:

poroste
bude klesat
bude konstantní
nejprve poroste a potom bude klesat

4. V případě, že firma v dokonalé konkurenci v krátkém období dosahuje zisk, pak se to v dlouhém období v celém odvětví projeví (ceteris paribus) následovně:

odejdou některé firmye
přijdou nové firmy
některé firmy přijdou a některé odejdou
neplatí žádná z uvedených možností

5. Dominantní firma realizuje vůči ostatním firmám na oligopolním trhu:

cenovou diskriminaci
cenovou dohodu
cenovou válku
cenové vůdcovství

6. Na grafu je znázorněn:

přebytek spotřebitele
přebytek výrobce
převis nabízeného množství nad poptávaným množstvím
převis poptávaného množství nad nabízeným

7. Uvedené grafy zachycují různé situace na trhu lístků do divadla. Vyberte graf, který zachycuje (ceteris paribus) dopad poklesu ceny lístků do kina:

graf a)
graf b)
graf c)
graf d)

8. Vyberte oblast, která představuje náklady mrtvé váhy monopolu:

CEG
EFB
BCK
AEC

9. V tabulce jsou uvedeny mezní užitky tří statků – Kolaloky, originálních DVD (DVD je diferencovaný produkt) a pečiva zvaného croissant, které Antonín spotřebovává v různých množstvích:/p>

MnožstvíMUKOLALOKYMUDVDMUCROISSANTU
1 100 100 100
2 60 100 80
3 32 100 60
4 18 100 45
5 12 100 30
6 8 100 22
7 4 100 5
8 2 100 1

Za předpokladu, že cena jedné láhve Kolaloky je 20,- Kč, cena originálního DVD je 500,- Kč a cena croissantu je 5,- Kč, určete optimální spotřebitelovu kombinaci, může-li utratit 1180,- Kč.

5 lahví Kolaloky, 2 DVD, 16 croissantů
6 lahví Kolaloky, 2 DVD, 12 croissantů
7 lahví Kolaloky, 2 DVD, 8 croissantů
8 lahví Kolaloky, 2 DVD, 6 croissantů

10. Funkce poptávky po výrobcích firmy v nedokonalé konkurenci je dána rovnicí P = 40 – 2Q a průměrné náklady jsou vyjádřeny funkcí: AC = 5 + Q. Předpokládejte, že firma maximalizuje obrat. Určete, jaký bude objem produkce, cena a zisk:

Q = 8 ks, P = 24,- Kč, Z = 88,- Kč
Q = 10 ks, P = 20,- Kč, Z = 50,- Kč
Q = 15 ks, P = 15,- Kč, Z = -150,- Kč
Q = 12 ks, P = 22,- Kč, Z = 105,- Kč

11. Růst daňového zatížení obyvatel způsobí:

vyšší hodnotu multiplikátoru a křivka plánovaných výdajů bude plošší
nižší hodnotu multiplikátoru a křivka plánovaných výdajů bude plošší
vyšší hodnotu multiplikátoru a křivka plánovaných výdajů bude strmější
nižší hodnotu multiplikátoru a křivka plánovaných výdajů bude strmější

12. Vhodným nástrojem pro snižování cyklické míry nezaměstnanosti může být:

restriktivní fiskální politika
regulace mezd a platů
expanzivní monetární politika
podpora uzavírání kolektivních smluv

13. Peněžní iluzi podléhají:

vládní orgány, když očekávají novou emisi peněz centrální bankou, která nakonec nebyla uskutečněna
domácnosti při vládou oznámeném růstu sociálních dávek, které však klesly
zaměstnanci při zvýšení mezd, když dochází k rychlejšímu růstu cenové hladiny
banky, které poskytují více úvěrů, zatímco vklady na účtech nestačí tyto úvěry krýt

14. Pokud česká firma prodá na zahraničním trhu akcie německé společnosti a získané prostředky budou připsány na bankovní účet vedený v zahraničí, tato operace se v platební bilanci projeví:

zvýšením a zároveň snížením finančního účtu platební bilance
zvýšením finančního účtu a snížením běžného účtu platební bilance
zvýšením běžného účtu a snížením devizových rezerv
zvýšením a zároveň snížením běžného účtu platební bilance

15. Účinnost monetární politiky v systému flexibilního měnového kurzu je:

maximální, protože monetární expanze vyvolá tlak na zhodnocení měny, které podpoří dovoz základních surovin, čímž dojde k růstu ekonomiky
maximální, protože monetární expanze vyvolá tlak na znehodnocení měny, které podpoří export výrobků, čímž dojde k růstu ekonomiky
nulová, protože monetární expanze vyvolá pokles úrokové míry, čímž zahraniční investoři začnou opouštět domácí ekonomiku, a tím sníží růst produktu
nulová, protože monetární expanze vyvolá znehodnocení měny, čímž se investoři začnou této měny zbavovat, aby se vyhnuli kurzovým ztrátám, čímž výkonnost ekonomiky poklesne

16. Pokles investiční důvěryhodnosti země vyvolaný snížením přílivu přímých zahraničních investic, vyjadřuje graf:

graf a)
graf b)
graf c)
graf d)

17. Pokud ekonomika pracuje na svém potenciálu, dopad úspěšného vyjednávání odborů o zvýšení nominálních mezd vystihuje v krátkém období graf:

graf a)
graf b)
graf c)
graf d)

18. Dopad fiskální expanze na peněžní trh vystihuje graf:

graf a)
graf b)
graf c)
graf d)

19. Pokud centrální banka nakoupí cenné papíry emitované vládou v celkové hodnotě 25 mld. Kč, komerční banky drží pouze povinné minimální rezervy v hodnotě 25,6 mld. Kč a depozita bank činí 640 mld. Kč, peněžní zásoba vzroste o:

25 mld. Kč
225 mld. Kč
425 mld. Kč
625 mld. Kč

20. Předpokládejme dvousektorovou ekonomiku, kde autonomní část úspor je -100 mld. Kč, mezní sklon k úsporám činí 0,2 a plánované investice se rovnají hodnotě 1 800 mld. Kč. Potom výše produktu této ekonomiky bude:

9 500 mld. Kč
8 500 mld. Kč
2 375 mld. Kč
2 125 mld. Kč

21. Oběžný majetek tvoří:

zásoby a peněžní majetek, pohledávky
zásoby materiálu a hotových výrobků, pohledávky z obchodního styku
zásoby materiálu a hotových výrobků, peníze na podnikových účtech
zásoby materiálu, polotovary, peníze na podnikových účtech a v pokladně

22. Zisk veřejné obchodní společnosti se dělí:

mezi společníky rovným dílem nebo podle společenské smlouvy
mezi společníky rovným dílem
podle výše vkladu společníků
podle zásluh jednotlivých společníků při řízení a správě společnosti

23. Do vlastního kapitálu podniku nepatří:

hospodářský výsledek minulých let
fondy ze zisku
emisní ážio
rezervy

24. Za hlavní cíle výroby považujeme:

výrobu maximálního množství produktů a služeb
výrobu, kdy transformace vstupů na výstupy probíhá co nejefektivněji
výrobu realizovatelnou na trhu, která přinese zhodnocení vložených vstupů
výrobu, při které jsou dodržovány ekologické zásady

25. Technicko-hospodářské normy členíme na:

normy spotřeby práce, normy spotřeby surovin, materiálů a energií, normy využití výrobního zařízení
normy času a normy množství
normy extenzivní spotřeby a normy intenzivní spotřeby
normy spotřeby práce, normy spotřeby surovin, materiálů a energií

26. Strategie prodeje vychází z:

výrobní kapacity podniku
plánu tržeb na následující kalendářní rok
požadavků a potřeb zákazníků
výsledků jednání podniku se svými zákazníky

27. Která z cen nepatří do základních typů cen:

nákladově orientovaná cena
výnosově orientovaná cena
poptávkově orientovaná cena
konkurenčně orientovaná cena

28. Kalkulační jednice je definována jako:

objem nákladů, připadající na určitý druh výroby
přesně vymezený výkon, určený měrnou jednotkou, na který se vztahují vlastní náklady
množství, pro něž se stanoví najednou vlastní náklady výroby
objem výroby, připadající na určité hospodářské středisko podniku

29. Bod zvratu vychází z rovnosti:

aktiv a pasiv
příjmů a výdajů
tržeb a nákladů
ceny a variabilních nákladů

30. Mezi všeobecná pravidla finančního rozhodování patří:

preferuje se vyšší riziko před nižším
preferuje se nižší riziko před vyšším
za vyšší riziko se požaduje minimálně stejně vysoký výnos
preferuje se nižší výnosnost před vyšší

31. Poměrové ukazatele finanční páky měří

likviditu
zadluženost
výnosnost
rentabilitu

32. Investice je z hlediska metody vnitřního výnosového procenta přijatelná, je-li:

IRR větší než NPV
IRR větší než nula
IRR větší než WACC
IRR nezáporná

33. Podnik je definován v:

občanském zákoníku
obchodním a živnostenském zákoně
zákoně o hospodářské soutěži
zákoně o ochraně spotřebitele

34. Zákaz konkurence znamená:

bez souhlasu akcionářů, nesmí majitelé podnikat
společník smí podnikat, bez povolení společníků ve všech oblastech,
bez svolení ostatních společníků nesmí společník podnikat v předmětu podnikání společnosti
společníci si ve svém podnikání nesmí vzájemně konkurovat

35. Dispoziční zásoba zvětšená o velikost nevyřízených, ale potvrzených objednávek je:

bilanční zásoba
faktická fyzická zásoba
technologická zásoba
mimořádná zásoba

36. Skutečný hodinový výkon zařízení a jeho výkonnost uváděnou výrobcem porovnává:

ukazatel extenzivního využití výrobního zařízení
ukazatel intenzivního využití výrobního zařízení
ukazatel celkového využití výrobního zařízení
ukazatel kalendářního fondu využití výrobního zařízení

37. Odkoupení krátkodobé pohledávky před její splatností bankou nazýváme:

forfaiting
franchizing
úvěr
faktoring

38. Schopnost podniku uspokojit (vyrovnat) své splatné závazky měří:

ukazatelé rentability
ukazatelé aktivity
ukazatelé likvidity
ukazatelé zadluženost

39. Nejvyšším orgánem společnosti s ručením omezeným je:

správní rada
dozorčí rada
generální ředitel
valná hromada

40. Funkce marginálních nákladů vyjadřuje:

závislost nákladů na jednotce produkce
závislost velikosti nákladů na množství produkce
velikost nákladů v závislosti na poslední vyráběné jednotce produkce
závislost průměrných nákladů na jednotku produkce


[ x ]

Přečtěte si

Proběhla diseminační konference programu Erasmus+ odborné vzdělávání a příprava
V listopadu 2017 proběhla v Českých Budějovicích celostátní konferenci věnovanou oslavám 30. výročí existence vzdělávacích programů EU.